1.5GHZ/256/400/1.75V

SL59V

Malaysia

2.66GHZ/512/533/1.525V

SL6DX

Philippines